DODANIE / ODBER TOVARU

1. Tovar je predávaný podľa vystavených nepredajných vzoriek alebo katalógov a dodáva sa väčšinou v demontovanom stave.

2. Tovar bude kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky a kúpnej zmluvy, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. V prípade omeškania dodania tovaru zo strany Predávajúceho, je Kupujúci oprávnený požadovať zľavu vo výške 0,3 % z kúpnej ceny tovaru za každý začatý týždeň omeškania. Cena dopravy závisí od konkrétneho tovaru a je uvedená v kroku pri uskutočnení objednávky. Spôsob dopravy je zabezpečený prostredníctvom kuriérskej služby.

3. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ výrobca objednaného tovaru prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu objednávky Kupujúceho, alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci musí o tejto skutočnosti neodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu.

4. Kupujúci si má možnosť tovar (v prípade že je na sklade) vyzdvihnúť okamžite, najneskôr však do 10 pracovných dní od dohodnutého termínu dodania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady za uskladnenie vo výške 4 eur za každý deň omeškania.

5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný preukázať sa originálom kúpnej zmluvy.

6. Pri osobnom odbere má kupujúci povinnosť skontrolovať kompletnosť dodávky ako aj neprítomnosť viditeľných poškodení.

7. V prípade zmluvnej dopravy je tovar dodávaný pred prvé vchodové dvere budovy, a to s využitím tretích subjektov (dopravcov). Kupujúci je povinný byť prítomný na mieste dodania a poskytnúť dopravcovi súčinnosť pri vykládke, prípadne sa týmto účelom zistiť prítomnosť inej osoby. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné doručovať tovar opakovane, uhradí kupujúci náklady s tým spojené.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci má právo na prevzatie tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebola dohodnutá úhrada kúpnej ceny na splátky.

2. V prípade objednávky tovaru zaplatí Kupujúci pri podpise zmluvy zálohu vo výške 30 % z kúpnej ceny(vrátane DPH).Táto záloha bude Kupujúcemu zúčtovaná pri doplatku kúpnej ceny pred dodaním tovaru. Ak kupujúci nezaplatí za tovar riadne a včas, alebo iným spôsobom znemožní  dodanie tovaru, resp. ho bezdôvodne odmietne prevziať, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 30 % kúpnej ceny vrátane DPH. Kupujúci vyhlasuje, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považuje za primeranú.

3. Platba je možná iba prevodom na účet. Číslo účtu bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Za e-mailovú adresu kupujúceho sa považuje adresa, ktorú uviedol vo svojej objednávke. Ak kupujúci prevedie sumu uvedenú na faktúre na uvedený bankový účet, bude mu zaslané potvrdenie na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri objednávke. Na doručení objednávky sa začne pracovať najneskôr deň po dni, kedy bola platba za objednávku doručená predávajúcemu.