Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Informácie o spoločnosti: For you, s.r.o., Družicová 2 ,821 02 Bratislava, IČO: 46 980 504, IČ DPH: 2023683673, te. číslo: +421 948 240 930

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy: Kúpna zmluva je uzatvorená na základe prijatia ponuky For you s.r.o. (ďalej len Predávajúci) Kupujúcim, má písomnú formu, rovnako ako aj jej zmeny a dodatky a musí byť podpísaná zmluvnými stranami. Kúpna zmluva môže byť tiež uzatvorená zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim oproti odovzdaniu predávanej veci Predávajúcim. z

 

1.2. Plnenie je poskytované v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

 

2. CENY

2.1. Ceny stanovené predávajúcim sú ceny zmluvné vrátane platnej sadzby DPH.

2.2. V cene tovaru nie je zahrnutá jeho doprava a montáž.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci má právo na prevzatie tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebola dohodnutá úhrada kúpnej ceny na splátky.

3.2. V prípade objednávky tovaru zaplatí Kupujúci pri podpise zmluvy zálohu vo výške 30 % z kúpnej ceny(vrátane DPH).Táto záloha bude Kupujúcemu zúčtovaná pri doplatku kúpnej ceny pred dodaním tovaru. Ak kupujúci nezaplatí za tovar riadne a včas, alebo iným spôsobom znemožní  dodanie tovaru, resp. ho bezdôvodne odmietne prevziať, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 30 % kúpnej ceny vrátane DPH. Kupujúci vyhlasuje, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považuje za primeranú.

3.3 Platba je možná:
a) prevodom na účet. Ak kupujúci prevedie sumu uvedenú na faktúre na uvedený bankový účet, bude mu zaslané potvrdenie na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri objednávke. Na doručení objednávky sa začne pracovať najneskôr deň po dni, kedy bola platba za objednávku doručená predávajúcemu.

b) Platbou kartou pomocou BARION. Po potvrdenej platbe bude zákazníkovi zaslané potvrdenie na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri objednávke. Na doručení objednávky sa začne pracovať najneskôr deň po dni, kedy bola platba za objednávku doručená predávajúcemu.

4. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

4.1. Tovar zostáva až do splnenia všetkých zo zmluvy vyplývajúcich platobných záväzkov Kupujúceho vo vlastníctve  Predávajúceho.

4.2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím od Predávajúceho.

5. DODANIE / ODBER TOVARU

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených nepredajných vzoriek alebo katalógov a dodáva sa väčšinou v demontovanom stave.

5.2. Tovar bude kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky a kúpnej zmluvy, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. V prípade omeškania dodania tovaru zo strany Predávajúceho, je Kupujúci oprávnený požadovať zľavu vo výške 0,3 % z kúpnej ceny tovaru za každý začatý týždeň omeškania. Cena za dopravu je bezplatná.

5.3. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ výrobca objednaného tovaru prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu objednávky Kupujúceho, alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci musí o tejto skutočnosti neodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu.

5.4. Kupujúci si má možnosť tovar (v prípade že je na sklade) vyzdvihnúť okamžite, najneskôr však do 10 pracovných dní od dohodnutého termínu dodania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady za uskladnenie vo výške 4 eur za každý deň omeškania.

5.5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný preukázať sa originálom kúpnej zmluvy.

5.6. Pri osobnom odbere má kupujúci povinnosť skontrolovať kompletnosť dodávky ako aj neprítomnosť viditeľných poškodení.

5.7. V prípade zmluvnej dopravy je tovar dodávaný pred prvé vchodové dvere budovy, a to s využitím tretích subjektov (dopravcov). Kupujúci je povinný byť prítomný na mieste dodania a poskytnúť dopravcovi súčinnosť pri vykládke, prípadne sa týmto účelom zistiť prítomnosť inej osoby. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné doručovať tovar opakovane, uhradí kupujúci náklady s tým spojené.

6. ZÁRUČNÁ DOBA / REKLAMÁCIE

6.1. Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia.

6.2. Na uplatnenie reklamácie je potrebné zaslať stav produktu a dôvod reklamácie na e-mailovú adresu info@byvaniemacik.sk. Po schválení reklamácie kupujúci zašle tovar na adresu odoslania.

6.3. Reklamácie budú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi.

6.4. Predávajúci rozhodne o spôsobe riešenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Dozorným orgánom nad oblasťou ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection.gov.sk).

7.2. Predávajúci uskutočňuje spracovanie osobných údajov kupujúceho s účelom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.

7.3 Kupujúci svojim podpisom obchodných podmienok potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracovaní jeho osobných údajov spoločnosťou For you, s.r.o.. 

7.4. V prípade, že kupujúci nebude realizovať odber alebo montáž tovaru osobne, podpisom obchodných podmienok súhlasí s tým, že nevyhnutné osobné údaje budú poskytnuté tretím subjektom, ktoré budú tieto služby zabezpečovať.

7.5. Osobné údaje budú uchovávané v elektronickej podobe v informačnom systéme predávajúceho alebo v papierovej podobe na kúpnych zmluvách.

7.6. Osobné údaje, ktoré budú spracované:

 • meno a priezvisko,

 • adresa doručenia a fakturačná adresa,

 • e-mailová adresa,

 • telefónne číslo,

 • v prípade, že bude nákup realizovaný na firmu, bude nutné spracovať aj názov firmy, IČ DPH, adresu, mesto a PSČ.

7.7. Spracovanie osobných údajov

 • Predaj tovaru v e-shope na webovej adrese uvedenej v záhlaví

 • Zasielanie obchodných oznámení Kupujúcemu zo strany Predávajúceho

 • Zľavový bonusový program Kupujúcim

 • Registrácia v e-shope Predávajúceho

 • Predzmluvné rokovania

 • Správa užívateľského konta

 • Odpoveď na otázku v kontaktnom formulári e-shope

 • Poskytovanie prispôsobených reklám, sponzorovaného obsahu a zasielanie propagačných informácií Subjektom údajov týkajúce sa vlastných výrobkov a služieb na kontaktné údaje zákazníkov získané v súvislosti s predajom produktu (zákaznícka výnimka).

 • na plnenie verejnoprávnych povinností spoločnosti

7.7. Pokiaľ Kupujúci nemá záujem o zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa výrobkov alebo služieb Predávajúceho na kontakt Kupujúceho, ktorý získal v súvislosti s predajom výrobkov alebo služieb predávajúceho, môže Kupujúci požiadať o odhlásenie prostredníctvom predajného personálu, e-mailom na info@byvaniemacik.sk.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENIA

8.1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@byvaniemacik.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z., ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže kupujúci uplatniť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)

8.2. Všetky ďalšie podmienky, práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a všeobecne platnými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

V Bratislave dňa 5.1. 2020                                                          For you, s.r.o.